Qi Gong Ba Duan Jin

<<< Forma Tai Chi Chen (estilo moderno) 1ª forma   Qi Gong Yi Jin Jing >>>